Equinoterapia/Hipoteràpia

La hipoteràpia o equinoteràpia, és una activitat rehabilitadora reconeguda a tot el món. Consisteix en aprofitar els moviments tridimensionals del cavall per estimular els músculs i articulacions. A més, el contacte amb el cavall aporta altres facetes terapèutiques a nivells cognitius, comunicatius i de personalitat. Aquesta teràpia s’utilitza de forma sistemàtica des dels anys 60, encara que els seus avantatges es coneixen des de... Read More

Objectius

Promoure la rehabilitació de persones amb discapacitats físiques, psíquiques , sensorial i/o social amb problemes d’aprenentatge o amb necessitats educatives especials, mitjançant les activitats realitzades amb cavalls i avaluades per l’equip terapèutic. Aconseguir els recursos necessaris, tant econòmics com a tècnics per tal que aquest recurs estigui a l’abast de tothom. Promoure línies d’investigació en els camps de l’Equitació... Read More

Metodologia

Els beneficis de l’Equitació terapèutica venen donats per les activitats o accions que aquesta integra: Exercicis: els nens i adults amb discapacitats, generalment tenen un accés limitat a exercicis d’alta qualitat com els que proporciona l’Equitació terapèutica. Aquesta, involucra l’acció coordinada de tots els músculs del cos essent molt efectiu per a l’increment del to muscular, i estimulació dels diferents sistemes... Read More